Медицински център хаят

Д-р Денислав Белинов

Управител в Медицински център "Хаят"

ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Денислав Белинов, д.м. завършва медицина през 1987 година в Медицински университет – Варна;
През 1996 година придобива специалност „Хирургия“;
от 2004 година д-р Белинов е с призната втора специалност – „Онкология“, а от 2005 и с трета – „Здравен мениджмънт“;
През 2019 година, след успешно защитена дисертация на тема: „Хирургически диагностично-лечебен подход при двустранния рак на млечната жлеза“, на д-р Белинов се присъжда образователна и научна степен „доктор“.

СПЕЦИАЛИСТ:

Хуманни лекари, Медицинска онкология, Хирургия

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

През периода 1988 – 1996 година работи като лекар–ординатор в Отделението по хирургия към Общинска болница „Кубрат“
През 1996 година се присъединява към екипа от специалисти на Хирургично отделение към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“, гр. Варна.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ОПИТ:

Рак на млечни жлези;
Хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на кожата и нейните придатъци;
Онкопластичния метод при оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечните жлези.

Допълнителни квалификационни курсове:

„Основни принципи за покриване на дефекти с пластика по съседство“, 1999, УМБАЛ „Алексанровска“;
„Индивидуално обучение по онкохирургия“, 2004, Национален онкологичен център – София;
„Преканцерози и операбилен рак на млечна жлеза“, 2004, Плевен;
„Биопсия на сентинелни лимфни възли – практичен и теоретичен модул“, 2005;
„Ехография на млечна жлеза“, 2005, София;
„Перкутанна термоаблация на метастатичния рак“, 2006, Австрия;
Специализация в Онкологичен център „Джон Хопкинс“, 2011, Турция.

Медицински дейности:

Д-р Денислав Белинов е специалист онколог с богат опит в диагностиката и лечението на солидни доброкачествени и злокачествени тумори. Извършва профилактични прегледи, лечения и диагностика в Медицински Център Хаят.

  • Клиничен преглед
  • Екографска диагностика
  • Дуктален лаваж
  • Скрининг
  • Щанцова биопсия
  • Тънкоиглена биопсия
  • Биопсия на сентинелни лимфни възли